Vinterförvaring och service av båtar i varmhall

           

Start Uppåt Feedback Sök Kameror Miljöpolicy                     Här finns vi >>>

 

Start
Uppåt

Försäljning av Bio-Protect 2
Förebygger  dieselbakterier
i båtens bränsletankar

 

Shrink Wrap Inplastningar

 

 

Försäljning och installationer av AIS system från True Heading

 

 
 
 
Försäljning och installationer
av hydrauliska landgångar
 

 

Försäljning och installation av Yachtsafe båtlarm med trådlösa givare

 

 

Offeranoder - Korrision förekommer i alla typer av vatten  

När metaller med olika elektrokemisk potential kommer i kontakt med varandra bildas galvaniska celler. Den metall inom den galvaniska cellen som har den lägre potentialen blir anodisk och korroderar. Samma effekt kan uppträda inom områden med olika elektrokemiskt potential på en enskild metallbit såsom en stålplatta. Alla båtar som ligger förtöjda eller nyttjas i färsk-, salt- eller bräckvatten riskerar korrosion och effekterna kan bli kostsamma.  

Korrosion på stål- & aluminiumbåtar kan antingen identifieras som lokala gropområden påskrovplåt, roder, tvillingköll etc., eller mindre påtagligt i form allmän nedbrytning av skrovplåten vilket ofta sker under färglagret. Korrosionsurgröpning kan ge upphov till hål i skrovet under vattenlinjen. Allmän nedbrytning av stålet kan vara lika kritiskt och medföra skrovförsvagning samt nödvändigöra dyrbar omplåtning.  

Korrosion på aluminiumbåtar uppträder också allmänt i form av lokala gropområden på skrovplåt, roder, köl och i synnerhet längs svetsfogar. Urgröpningen kan ge upphov till hål i skrovet under vattenlinjen och nödvändigöra dyrbar omplåtning.  

På trä- och glasfiberbåtar är det främst utrustningen i aktern som utgör problem, d.v.s. propellrar, axlar, axelfästen, axelfoder och roder, vilka är dyra att ersätta och nödvändiga för fartyget.

Propeller- eller roderfel kan få ödesdigra följder. Korrosionsskador kan variera från gropbildning på propellrar och axlar till nedbrytning av propellerlegeringen. Att något så litet som en billig låssprint går sönder kan medföra att propellern går förlorad.  

Strömläckage anges ofta som orsaken till korrosion eller rost på alla båttyper.

Problemet kan emellertid oftast härledas till galvanisk inverkan. Strömläckage är en process där en elektrisk ström från en extern strömkälla, såsom ett batteri eller landström, går genom skrovet eller ett skrovbeslag och strömmar genom vattnet, vilket skapar “elektrolytisk” korrosion. Strömläckage orsakas vanligen av skada eller slitage på elsystem, felaktiginstallation av elsystem eller elektrisk utrustning.

VAD KAN GÖRAS FÖR ATT FÖRHINDRA KORROSION?

Materialval är av yttersta vikt i samband med båtkonstruktion. Vanligen försäkrar sig

skeppskonstruktör och båtbyggare om att i största möjliga mån välja kompatibla metaller, och när detta inte är möjligt isolera metaller från varandra. Beslag och ståldelar kommer alltid att behöva bytas ut och då är det viktigt att tänkta på samma kriterium. Det är speciellt viktigt att beslag och låssprintar är kompatibla och av högsta kvalitet.  

En båts färgsystem är en viktig förstabarriär mot korrosion. Sök råd och rekommendationer på det mest lämpliga färgsystemet för din båt hos färgtillverkaren och följ appliceringsanvisningarna fullt ut. Täck med en bra rostskyddsfärg om bottenfärg skall användas. Då kopparbaserad bottenfärganvänds får färgen inte målas direkt på nakna metallytor.

Färger baserade på vegetabiliska oljor, även om sådana produkter inte är fullt så lättillgängliga som tidigare, bör inte användas tillsammans med katodskyddssystem eftersom färgen tenderar att förtvålas.

Korrekt installation av båtelektronik minskar risken för strömläckage och följande åtgärder rekommenderas.  

·         Använd endast höggradiga och isolerade elkablar av lämplig kapacitet.  

·         Underdimensionerade elkablar orsakar motstånd med lägre spänning som följd.  

·         Fäst eller stöd alla elkablar med lämpliga intervaller för att förhindra försvagning och eventuellt brott.  

·         Använd uteslutande korrosionsresistenta kabelfästen och kopplingar och se till att de är rena och ordentligt fästa.  

·         Anslut endast batteriets huvudkablar till batteripolerna.  

·         Installera en isoleringsbrytare i batteriets kretssystem.  

·         Se till att alla strömkretssystem är försedda med korrekta säkringar.  

·         Håll alla kablar, anslutningar och fördelningsdosor borta från kölsvin och andra ställen där fukt förekommer.  

·         Om ytterligare utrustning ansluts, se till att montering utförs enligt tillverkarens instruktioner. Anslutningarnas polaritet måste vara korrekta och varje krets måste vara korrekt säkrade.  

·         Elektriska och elektroniska arbeten skall utföras av kvalificerad marinelektriker.  

·         Fortlöpande underhåll på en båt är nödvändigt. Alla metallkroppar, färgappliceringar och elektriska installationer fodrar regelbunden inspektion.  

Om du äger en stålbåt bör du noga inspektera området kring vattenlinjen där vatten möter luft.

Detta område är extra känsligt eftersom det utsätts för mekanisk skada. Samtidigt skyddas det ej av ett anodsystem, eftersom detta befinner sig ovan vattenlinjen.

VAD INNEBÄR KATODSKYDD?

Katodskydd är en elektrokemisk process i vilken metallers naturliga reaktion (korrosion) i en given miljö förhindras genom att en elektrokemisk cell som är kraftigare än den korroderande cellen tillsätts. Offeranoder installeras på eller länkas med den metall som skall skyddas.  

Därmed, eftersom den har högre elektrisk potential än anodmaterialet, blir ursprungsmetallen katodisk vilket medför att anoden bryts ner istället för själva metallen. I ett korrekt installerat MGDUFF katodiskt skyddssystem rostar endast offeranoden vilken är utbytbar. Antal och storlek på anoder bestäms av materialtyp och ytareal av området som skall

Termen länkning syftar på kopplingen mellan anoden och en avsides belägen metallkropp t.ex. propelleraxel eller roderstock, och, kom ihåg, en bra länkning avgör hur effektivt det katodiska skyddssystemet fungerar.

Flera faktorer avgör vilken typ av katodiskt skyddssystem som bör monteras. För det första, miljön där båten nyttjas, för det andra, båtens storlek och konstruktion och slutligen hur länge båten kommer att ligga i vattnet före nästa landuppläggning.  

INSTALLERA RÄTT ANOD FÖR DE VATTEN DÄR DIN BÅT ANVÄNDS

 Rent generellt bör ägare montera anoder som är anpassade efter den miljö de mest regelbundet förtöjer i, och följande tabell ger en god ledning.  

I saltvatten                       montera    zinkanoder- eller aluminiumanoder  

I bräckvatten                   montera    aluminiumanoder  

I färskvatten                    montera    magnesiumanoder  

Vissa båtar rör sig ibland mellan salt- och färskvatten, andra ligger förtöjda i marinor  där vattnet är inhägnat och troligen bräckt eller så gott som färskt. Båtägare måste vara medvetna om effekterna detta kan ha och montera korrekt katodisk skyddssystem för att undvika rost.  

Det är inte alla anoder som är lämpliga för alla miljöer. Om till exempel en zink- eller aluminiumanod lämnas i färskvatten, bildas ett benvitt oxidlager på anodytan vilket effektivt hindrar den från att fungera även om den sätts tillbaka i saltvatten. Zinkanoder löper liknande risk till och med i bräckvatten, medan aluminium fortsätter att fungera effektivt i flodmynningar och andra bräckvattensområden. Konsekvenserna av en sådan passivisering av anoden blir att nästföljande mest anodiska objekt inom det anodiska länkningssystemet börjar offra sig själv, vilket naturligtvis kan bli mycket allvarligt.  

Därför är det mycket viktigt att kontrollera anoder av zink och aluminium efter alla båtturer i färskvatten, och vid behov ta bort oxidlagret eller byta anod.

Om en båt rör sig i färskvatten i mer än två veckor rekommenderar MGDUFF ett alternativt anodsystem som är avpassat för färskvattenanvändning.  

Magnesiumanoder å andra sidan har en mycket högre drivspänning än zink eller aluminium vilket gör dem högst lämpliga för användning i färskvatten. De blir emellertid mycket aktiva i saltvatten där de sannolikt bara varar någon månad. Det kan bildas ett benvitt kalklager på ytan vilket blir svårt att avlägsna.  

Magnesiumanoder är inte avpassade för långvarig användning i saltvatten och om du förflyttar din båt till ett saltvattenområde under mer än sju dagar (fjorton dagar under ett givet år) bör du överväga byte av anoder.  

Magnesiumanoder skall aldrig fästas på träbåtar eftersom de kan skada träet.  

För att avgöra antal av och storlek på de anoder som behövs, avpassa för båttyp och välj den anod som bäst passar propellerstorlek och vattentyp.  

 

Elektrostatisk eliminator

Vare sig du har en stål-, trä- eller glasfiberbåt bör axeln vara utrustad med en MGDUFF elektrostatisk eliminatorpensel för att bästa skydd för utrustningen i aktern skall uppnås.

MGDuffs elektrostatiska eliminator erbjuder den mest effektiva länkningslösningen för axeln. I och med att den går direkt på propelleraxeln sörjer den elektrostatiska eliminatorn för konstant lågt motstånd i anodens kontaktpunkt med propelleraxeln.

Koppargrafitborstar ger under normala förhållanden minst 2000 driftstimmar. Den elektrostatiska eliminatorn tar dessutom bort irriterande störningar på den elektroniska utrustningen, vilka orsakas av den roterande axeln.  

Elektrostatisk eliminator Nr.2

axeljordat system för propelleraxlar över

40 mm diam. exklusive monteringsstång

Del Nr. EE2/208

 

Elektrostatisk eliminator Nr.1  

axeljordat system för propelleraxlar på upp till 50 mm

diam., inklusive monteringsstång

 

 

Del Nr. EE2/208